Bergvärme

Green Village lägenheters energikälla är bergvärme. Bergvärme är idag en både välkänd och välbeprövad värmekälla som är förnyelsebar och miljökompatibel sett utifrån den minimala CO2-belastningen.

Bergvärme nyttjar så kallad geoenergi. På de relativt ringa djup som används vid nyttjandet av bergvärme, håller berggrunden samma temperatur som vårt grundvatten. Grundvattnet har ursprungligen värmts upp av solen i den allra översta delen av jordskorpan, vid markytan och i de översta delarna av jordlager och berg. Vatten i närliggande hav och större sjöar som värmts upp av solen bidrar också till grundvattnets temperatur. Grundvattnet i Sverige håller en relativt konstant temperatur över året på 6–8 grader. Denna stabila temperatur, oberoende årstid, och tillgången till den stora volymen grundvatten som finns i berggrundens sprickzoner, gör att bergvärmeutvinning  fungerar året runt.

Med bergvärme som källa till uppvärmningen av din lägenhet, garanteras du som boende i Green Village trygghet sett ur både ekonomiskt och politiskt perspektiv men kanske huvudsakligen ur miljövänligt perspektiv.

Radhusens uppvärmning görs med frånluftsvärmepump system.