Mindre koldioxid

Co2, eller koldioxid som gasen oftare benämns, är en växthusgas och bildas vid fullständig förbränning av kolföreningar i syre. Vid förbränning av biomassa ökar inte halten av koldioxid i atmosfären, så länge biomassan tillåts växa upp igen och åter absorbera samma mängd koldioxid. Vid förbränning av fossila bränslen som kol, petroleum, naturgas och oljeskiffer återförs kol som varit utanför kretsloppet under lång tid. Om inte varje gram av återfört kol binds i ny biomassa, så ökar koldioxidhalten i atmosfären.

Denna ökning av koldioxiden, som industrialismen och dess storskaliga utnyttjande av fossila bränslen medfört, leder till en ökad växthuseffekt vilket bidrar till global uppvärmning. Dessutom leder utsläppen till havsförsurning, vilket kan utvecklas till ett allvarligt hot mot havens ekosystem.

Green Village erbjuder ett boende med minimal växthuspåverkan. Vårt mål är att 100 % av energin ska komma från förnybara energikällor sol, vind och berg med en total beräknad växthuspåverkan på 1,1 ton Co2-ekvivalenter per år (exkl. hushållsenergi). Energibesparande lösningar installeras i samtliga bostäder som exempelvis behovsstyrd belysning och uppvärmning. Byggnaderna utformas för tillvaratagandet av dagsljus och kompletteras med energieffektiv led-belysning. Bergvärme, alternativt frånluftsvärme, samt solfångare är också tydliga exempel på hur vi når vårt mål. Med bakgrund av den kompetens, teknologi och materialval som Green Village besitter, blir ditt bidrag, per automatik, i den så viktiga miljöfrågan, en säkrad framtid och taget ansvar.