Vindkraft

Vindkraft är energi som utvinns ur vinden, ofta beskrivet som strömmande luftmassa i atmosfären. Vindkraften är en förnybar energikälla. Det mesta av vindenergin finns på hög höjd där kontinuerliga vindhastigheter på 160 km/h förekommer. Ett vindkraftverk omvandlar tryckskillnaden i vinden som uppkommer när rotorblad placeras vinkelrätt mot luftens strömningsriktning.  Tryckskillnaden över de snedställda rotorbladen ger upphov till ett vridande moment på rotoraxeln som driver en generator som producerar elektrisk energi. Principen är den densamma som en turbin i ett vattenkraftverk.

Tillsammans med ledande leverantörer av förnybar energi har Green Village utvecklat ett koncept där du som boende planeras ges möjlighet att använda hushållsel från vindkraftverk. För din skull har vi valt att placera själva vindkraftverket i en vindkraftpark avsedd för ändamålet.

Green Village ambition är att du som boende blir en aktiv nyttjare av grön elproduktion. Det innebär att vi strävar efter att finna den miljösmartaste, billigaste och mest hållbara modell för elproduktion och förbrukning på lång sikt, för samtliga berörda.

Med vindkraft i ryggen blir ditt elnyttjande hållbart för både miljön och ekonomin. Vi vill understryka att vi i nuläget befinner oss i planeringsstadiet av hur vindkraftverkets produktion ska hanteras av de boende och vilken form av ägandeskap, sett ur finansiella och skattemässiga regler, som lämpar sig bäst. När samtliga detaljer är på plats kommer ett elkoncept samt en exakt ekonomisk plan att presenteras här på hemsidan.